Spor

Som alt annet påvirkes jernbaneinfrastrukturen av vær og slitasje. Vårflom i en bekk kan svekke et spors stabilitet, mens sterk varme og sol kan føre til solslyng.

Spordrifts banemontører er stasjonert langs alle jernbanestrekninger i Norge og driver kontinuerlig overvåkning og utbedring av spor og traséer, godt hjulpet av lang erfaring med hver enkelt streknings spesielle værforhold og slitasjemønstre.

Thomas Øverland

Administrativ støtte

416 29 796